O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในสถานศึกษา

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในสถานศึกษา

1. การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
O43 การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
2. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563
O43รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563