O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 6 เดือนแรก
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 6 เดือนแรก