O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

1.  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
2. หลักสูตรทุจริตศึกษาโรงเรียนพระครูพิทยาคม
2. หลักสูตรทุจริตศึกษาโรงเรียนพระครูพิทยาคม