O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1.  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
2. การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
O38 การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
3. พิธีเขตสุจริต
O38 พิธีเขตสุจริต