O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
O35 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. พิธีเขตสุจริต
O35 พิธีเขตสุจริต
4. พิธีมอบเกียรติบัตร
O35 พิธีมอบเกียรติบัตร