O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

1. แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2563 Google classroom
O28 แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2563 Google classroom
2. แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2563 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
O28 แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2563 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ID-PLAN
3. ID-PLAN
4. รายงานการปฏิบัติการสอน
4. รายงานการปฏิบัติการสอน
5. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
5. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563_compressed