O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
3. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฯ

1 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฯ

4. การปรับปรุงมาตฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4 การปรับปรุงมาตฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
5 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุฯวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
7 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ฯ (ว242560)
8 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
9. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
11 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน
11. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
12 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
12. แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ
13 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
13. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
14 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
14. แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
15 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
15. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
16 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
16. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
17 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
17. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
18 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
18. หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
19 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี
19. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
20 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครู
20. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
21 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
21. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
22. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
23. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคตลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
24 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคตลเข้ารับราชการ
24. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
25 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับเป็นข้าราชการครู
25. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการ ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
26 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการ ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
26. หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
27 หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น
27. หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
28 หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
28. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
28. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
29. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
29. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
30. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
30. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
31. หลักเกณฑ์การให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
31. หลักเกณฑ์การให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
32. หลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา
32. หลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา
33. หลักเกณฑ์สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
33. หลักเกณฑ์สรรหาและคัดเลือกบุคลากร