O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล

 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน
O26 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน