O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1.จ้างตุลาคม-64

1.จ้างตุลาคม-64

2.ซื้อธันวาคม64

1.ซื้อธันวาคม64

3.จ้าง-ธันวาคม-64

2.จ้าง-ธันวาคม-64

4.ซื้อกุมภาพันธ์64

2.ซื้อกุมภาพันธ์64

5.จ้างมกราคม-64

3.จ้างมกราคม-64

6.ซื้อมกราคม64

3.ซื้อมกราคม64

7.จ้างกุมภาพันธ์-64

4.จ้างกุมภาพันธ์-64

8.-ซื้อมีนาคม-64

4.-ซื้อมีนาคม-64

9.จ้าง-มีนาคม-64

5.จ้าง-มีนาคม-64

10. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง