O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1. รายงานการใช้เงิน (ครั้งที่ 1)

 

รายงานการใช้เงิน (ครั้งที่ 1)
2. รายงานบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563

 

รายงานบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563
3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 2563

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 2563
4. รายงานผลงบประมาณประจำปี 2563
O20 รายงานผลงบประมาณประจำปี 2563