O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

1. รายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการครั้งที่2 ปีงบประมาณ 2564

 

รายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการครั้งที่2 ปีงบประมาณ 2564
2. รายงานการทบทวนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564

 

รายงานการทบทวนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
3. รายงานข้อมูลการเงิน 2564 ครั้งที่ 1

 

รายงานข้อมูลการเงิน 2564 ครั้งที่ 1