O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563 – 2565
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563 - 2565

2. รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2564

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2564

3. รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

4. รายงานการทบทวนแผนปฏิบัติการ

รายงานการทบทวนแผนปฏิบัติการ