Home ITA 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

        Q&A

        Social Network


การดำเนินงาน