Home ITA 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

        O8 Q&A

        O9 Social Network


การดำเนินงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร