Abaout

โรงเรียนพระครูพิทยาคม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ที่อยู่  52 หมู่ 10 ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ 044-666122  โทรสาร 044-666123