Home

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)โรงเรียนพระครูพิทยาคม

ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม